Du är här

Hundens allergener är bovarna i dramat

Bovarna som orsakar allergiska reaktioner kallas allergener2. Det finns i dag sex kända allergen som en hund utsöndrar i olika mängder, i form av mjäll, saliv och urin. Här berättar vi mer ingående om varje hundallergen, vad forskningen säger och hur många som reagerar mot dem.

De hundallergen som vi känner till kommer från tre olika proteinfamiljer:

Lipokalin: Can f 1, Can f 2, Can f 4 och Can f 6
Albumin: Can f 3
Kallikrein: Can f 5

Vilka allergen reagerar vi på?

Ungefär 50–70 procent av hundallergikerna reagerar mot Can f 122,23. Cirka 40–70 procent reagerar mot Can f 524 och ytterligare 40 procent reagerar mot Can f 623. De övriga tre hundallergenen är inte lika vanliga7. Trots det kan dessa ändå spela en viktig roll hos en del personer. Det finns hundallergiker som enbart reagerar mot ett av de sex allergenen.

Can f 1 och f 2. Finns i hundens saliv och mjäll

De första allergenerna som upptäcktes var Can f 1 och Can f 2 22. Dessa finns i höga halter i saliv. Can f 1 finns också i mjäll där även Can f 2 förekommer, i mycket liten mängd. 

Can f 1 har visat sig ha stora likheter med ett lipokalinallergen hos katt, Fel d 7 32. Ännu har ingen studie konstaterat någon korsreaktivitet mellan dessa två allergen, men sannolikheten att Can f 1 och Fel d 7 korsreagerar är stor.

Can f 2 har hittills inte visat upp någon större likhet med något annat lipokalinallergen förutom en svag korsreaktivitet till Fel d 4, som också är ett lipokalinallergen hos katt31.

  •   Mellan 50–70 procent av alla hundallergiker reagerar mot Can f 1
  •   25 procent reagerar mot Can f 2 22,23.

Can f 3. Finns hos alla pälsdjur

Ett annat allergen som identifierades tidigt är Can f 333. Det kommer från albuminfamiljen och finns i princip hos alla pälsdjur. Dessa är mycket lika i sitt utseende, vilket gör att risken för korsreaktivitet mellan dem är stor. 

  •  Endast 15–35 procent av allergikerna reagerar mot hund- och  kattalbumin. 
  •  15–20 procent av hästallergikerna reagerar mot hästalbumin33-37

Albuminfamiljen är därför inte lika intressant som lipokalinfamiljen är när det kommer till korsreaktivitet.

Can f 4. Finns också i hundens saliv och mjäll

Can f 4, identifierades på grund av sin likhet med ett lipokalinallergen hos ko38. Det utsöndras via saliv samt mjäll. 

35 procent av alla hundallergiker reagerar mot Can f 4 enligt en studie. Men när allergenet testades på vårt forskningslaboratorium vid Karolinska Institutet, visade det sig att bara 15 procent reagerade mot Can f 4. 

Beroende på vilken forskningsstudie man tittar på, varierar ofta siffrorna för hur många som reagerar. Det kan bero på hur man valt ut de allergiker som varit med i studien, vilket land den bedrevs i och även andra variabler som kan skilja sig åt mellan olika forskningsprojekt.

Can f 5. Finns endast hos okastrerade hanhundar

Can f 5 upptäcktes ursprungligen när en kvinna fick en allergisk reaktion efter kontakt med sädesvätska39 från en hund. Det visade sig att kvinnan hade antikroppar mot prostataspecifikt antigen (PSA), som tillhör proteinfamiljen kallikreiner.

Ett korsreagerande protein upptäcktes senare hos hund. Det visade sig vara hundens motsvarighet till PSA. Proteinet har senare fått namnet Can f 5 i allergisammanhang24. Det utsöndras framför allt i urin och finns så vitt vi vet bara hos icke kastrerade hanhundar.

Eftersom hundar urinerar utomhus är det intressant att ta reda på hur utsatta vi blir för Can f 5. Studien som först identifierade Can f 5 visade att hela 70 procent av allergikerna reagerar mot allergenet. Ännu har ingen annan studie presenterat hur vanligt allergenet är.

Preliminära försök med syntetiskt Can f 5 i vårt forskningslaboratorium visar att runt 40 procent reagerar mot allergenet. Det visar vilken stor roll urvalet av allergiker har vid studier av allergeners betydelse. Hittills har inget kallikreinallergen upptäckts hos något annat pälsdjur. Därför finns det inte några bevis för att Can f 5 korsreagerar med liknande allergen från andra djur.

Proteinet Can f 5 produceras i prostatan. Sannolikt uppkommer det i samband med hundens könsmognad när prostatan börjar producera sädesvätska, men det exakta förloppet är inte studerat. Det kan vara så att sädesvätskan innehåller Can f 5 tidigare än hunden är helt könsmogen. Studien ”Allergenet Can f 5 i hundurin” genomförd vid SLU visar att prostatan tillbakabildas vid kastrering och ca 3 veckor efter kastreringen är Can f 5 nivåerna i urinen mycket låga eller i obefintliga.

Can f 6. En viktig upptäckt

Can f 6 identifierade vi under 2010. En detaljerad studie om allergenets roll publicerades av Hans Grönlund 201223. Can f 6 upptäcktes ursprungligen på grund av likheten med Fel d 4 hos katt samt hästens huvudallergen, Equ c 1. Frågan som då ställdes var: Varför är det så vanligt att man är allergisk mot både hund, häst och katt och vad beror det på? Korsreaktiviteten mellan albuminer kände vi redan till, men eftersom endast 10–35 procent reagerar mot dem, letade vi efter ett annat samband. Då upptäckte vi Can f 6 som finns i både saliv och päls.

Efter syntetisk framställning av Can f 6 visade det sig att upp emot 40 procent av hundallergikerna reagerar mot Can f 6. Många av dem reagerar också mot Fel d 4 (katt) och Equ c 1 (häst). Andra experiment visade också på en utbredd korsreaktivitet mellan de tre allergenen. Det skulle kunna förklara att en person som är allergisk mot hund, häst eller katt, ofta blir allergisk mot andra pälsdjur. Den upptäckten gör Can f 6 till ett av de viktigaste hundallergenen. Läs mer om korsreaktioner här.

  • Ca 40 procent av hundallergikerna reagerar mot Can f 6

Can f 7. Minst betydelse

Nyligen har ett hundallergen med namnet Can f 7 beskrivits men det är ännu inte speciellt utforskat. Man räknar med att det är mycket liten andel hundallergiker som reagerar mot det och vi anser initialt att det är ett av de minst viktiga allergenerna men kommer att utforska det vidare framöver.